приобретена ли машина в кредит

Тип поля: да/нет

ID поля: auto_credit

Значение Описание
да
нет

Пример кода